Intermediate-Zertifikate

Im Telekom Security Trust Center werden unterhalb verschiedener Wurzelinstanzen verschiedene Zertifizierungsstellen für Endnutzer-Zertifikate betrieben. Darüber hinaus stellt das Telekom Security Trust Center auch CA-Zertifikate für andere Betreiber von Zertifizierungsstellen aus.

Hier finden Sie detaillierte Informationen zu den Intermediate-Zertifikaten der Deutsche Telekom Security GmbH.

Intermediate-Zertifikate für öffentliche Zertifikate

Deutsche Telekom AG secure email CA E03
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2020-07-09 bis 2030-07-09
Seriennummer: 39EC6CFC261ACFBE898FA145705C9B0A
SHA1-Fingerprint: 75C18D78FD56D2ED539F8B000E5D6C8B697E5BEE
Sperrliste:  http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_secure_email_CA_E03.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Deutsche Telekom AG secure email CA E02
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2020-02-25 bis 2030-02-25
Seriennummer: 34d22925006c85582fe89b82d7976d59
SHA1-Fingerprint: 7bc0048a1fd8f4238cccc9cc566dd38bff7e67e2
Sperrliste:  http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_secure_email_CA_E02.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Deutsche Telekom AG secure email CA
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2019-04-09 bis 2029-04-09
Seriennummer: 1531b1a1347c85a97a37f60ebb50fd86
SHA1-Fingerprint: 34cb18d40de29fae82dba925bae7c602c0833a2e
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_secure_email_CA.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
TeleSec PKS CA 8
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 2

SHA256 | ECC | P-256
Gültigkeitszeitraum: 2019-03-20 bis 2020-08-20 (revoked)
Seriennummer: 341b47752b0fe27ce864557691f29a44
SHA1-Fingerprint: fafcdf0c99748ca165cce966709ee655b268e6b1
Sperrliste: TeleSec_PKS_CA_8.crl

Product/Solution: PKS

Download Certificate
Deutsche Telekom AG secure email CA 2
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2018-01-18 bis 2028-01-18
Seriennummer: 7581aa9f9830a3abbf5bb69f84d856
SHA1-Fingerprint: 0a0f64eaf722fc7c9b348bb5092dce9e74279973
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_secure_email_CA.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Deutsche Telekom AG Issuing CA 01
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2016-07-13 bis 2026-07-13
Seriennummer: 00eedb860e523b2e43
SHA1-Fingerprint: 0b7671e1e668a52829f8a4ef677f46225c9ce446
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_Issuing_CA_01.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
TeleSec PKS CA 7
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2016-07-09 bis 2019-07-09 (invalid)
Seriennummer: 00b6980167
SHA1-Fingerprint: fd61125dce236d8976c966235956858c69a4dc5f

Product/Solution: PKS

Download Certificate
DFN-Verein Certification Authority 2
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2016-02-22 bis 2031-02-22
Seriennummer: 00 E3 0B D5 F8 AF 25 D9 81
SHA1-Fingerprint: E224BEF6D786220D262BB807AB6DACF9D3A89A93
Sperrliste: http://cdp1.pca.dfn.de/global-root-g2-ca/pub/crl/cacrl.crl

Product/Solution: DFN (Deutsches Forschungsnetz)

Download Certificate
TeleSec ServerPass CA 2
Issuer: Baltimore CyberTrust Root

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2014-07-09 bis 2020-03-25 (revoked)
Seriennummer: 0727B216
SHA1-Fingerprint: 35278096CEAA39E5A6887C8F19E604FCB7FD5B21
Sperrliste: CRL-TeleSec_ServerPass_CA_2.crl

Product/Solution: ServerPass

Download Certificate
TeleSec ServerPass Class 2 CA
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2014-02-11 bis 2024-02-11
Seriennummer: 7e39c7ad1dd9f043
SHA1-Fingerprint: 7bc0048a1fd8f4238cccc9cc566dd38bff7e67e2
Sperrliste: http://crl.serverpass.telesec.de/rl/ServerPass_Class_2.crl

Product/Solution: ServerPass

Download Certificate
TeleSec ServerPass Extended Validation Class 3 CA
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 3

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2014-02-11 bis 2024-02-11
Seriennummer: 174d2ca6d6323c0e
SHA1-Fingerprint: c6d43f5978e02e1fc64cf6fa94ac4b4d3adc8593
Sperrliste: http://crl.serverpass.telesec.de/rl/ServerPass_EV_Class_3.crl

Product/Solution: ServerPass

Download Certificate
TeleSec Business CA 1
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2012-11-29 bis 2024-11-29
Seriennummer: 488d025dd6f4
SHA1-Fingerprint: 57a8c5b5260e206353d4c346e3f60939e4f8b859
Sperrliste: http://crl.sbca.telesec.de/rl/TeleSec_Business_CA_1.crl

Product/Solution: Shared Business CA

Download Certificate

Intermediate-Zertifikate für qualifizierte Zertifikate

TeleSec PKS eIDAS QES CA 5
Issuer: TeleSec qualified Root CA 1

SHA512 | ECC | P-256
Gültigkeitszeitraum: 2019-12-03 bis 2034-12-03
Seriennummer: 0085046462173588b6
SHA1-Fingerprint: 55516fc09ebb22bc4f1b50cb6abf5735d20e49e2

Product/Solution: PKS

Download Certificate
TeleSec PKS eIDAS QES CA 6
Issuer: TeleSec qualified Root CA 1

SHA512 | ECC | P-256
Gültigkeitszeitraum: 2019-12-03 bis 2034-12-03
Seriennummer: 2bb73eb776fb8d65
SHA1-Fingerprint: e04f320f5efc42dfb175267c13da51408350aeab

Product/Solution: PKS

Download Certificate
TeleSec PKS eIDAS QES CA 2
Issuer: TeleSec qualified Root CA 1

SHA512 | ECC | P-256
Gültigkeitszeitraum: 2017-10-09 bis 2032-10-09
Seriennummer: 00b35007958a56d225
SHA1-Fingerprint: f37c51a639401c265483ad63b4c972ca6301ccb1

Product/Solution: PKS

Download Certificate
TeleSec PKS eIDAS QES CA 3
Issuer: TeleSec qualified Root CA 1

SHA512 | ECC | P-256
Gültigkeitszeitraum: 2017-10-09 bis 2032-10-09
Seriennummer: 4cb7d95d06b7832f
SHA1-Fingerprint: ee6e12676d7da35c32677dc5139fffa386fca824

Product/Solution: PKS

Download Certificate
TeleSec PKS eIDAS QES CA 4
Issuer: TeleSec qualified Root CA 1

SHA512 | ECC | P-256
Gültigkeitszeitraum: 2017-10-09 bis 2032-10-09
Seriennummer: 4d0560f13ec78449
SHA1-Fingerprint: 7a84bce66a676864aceb0c98995bc8fd3be1114c

Product/Solution: PKS

Download Certificate
TSYSI.HBA-qCA6
Issuer: TeleSec qualified Root CA 1

SHA512 | RSA| 2048
Gültigkeitszeitraum: 2017-06-12 bis 2022-12-31
Seriennummer: 47d47ca21c24ee1a
SHA1-Fingerprint: 71c2f3509950736bc61b2ba49e61b7a0c8566445
Sperrliste: http://crl.hba.telesec.de/rl/TSYSI.HBA-qCA6.crl

Product/Solution: HBA SMC-B

Download Certificate
TeleSec PKS eIDAS QES CA 1
Issuer: TeleSec qualified Root CA 1

SHA512 | ECC| brainpoolP256r1
Gültigkeitszeitraum: 2017-05-03 bis 2032-05-03
Seriennummer: 00dbcd76bd50f970f5
SHA1-Fingerprint: 24ae52bdd0ceefad51992344b08376108270d123

Product/Solution: PKS

Download Certificate
TSYSI.HBA-qCA5
Issuer: TeleSec qualified Root CA 1

SHA512 | RSA| 2048
Gültigkeitszeitraum: 2017-05-03 bis 2025-05-03
Seriennummer: 00de8d6eb8e63c7257
SHA1-Fingerprint: 59127636c64fe665d4404c17e8c4cda7b590c1a8
Sperrliste: http://crl.hba.telesec.de/rl/TSYSI.HBA-qCA5.crl

Product/Solution: HBA SMC-B

Download Certificate
TeleSec ServerPass Extended Validation Class 3 CA
Issuer: T-TeleSec GlobalRoot Class 3

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2014-02-11 bis 2024-02-11
Seriennummer: 174d2ca6d6323c0e
SHA1-Fingerprint: c6d43f5978e02e1fc64cf6fa94ac4b4d3adc8593
Sperrliste: http://crl.serverpass.telesec.de/rl/ServerPass_EV_Class_3.crl

Product/Solution: ServerPass (QCP-w, eIDAS)

Download Certificate

Intermediate-Zertifikate für interne/private Zertifikate

Deutsche Telekom AG infrastructure CA
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2020-12-01 bis 2030-12-01
Seriennummer: 18797af7771021c6298ad57c3d102599
SHA1-Fingerprint: 6bca233e2ba0ceccfe26097bdbc18645a854ee21
Sperrliste: http://crl-cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_infrastructure_CA.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Deutsche Telekom AG internal secure email CA
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2020-02-25 bis 2030-02-25
Seriennummer: 1ad227861f13504b2a329452e63b5d
SHA1-Fingerprint: 767d353d5a629a16a25226bacf99fa4dc475da7f
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_internal_secure_email_CA.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Internal Business CA 5
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2019-09-10 bis 2031-09-10
Seriennummer: 12bba7db06ab3e8f44a5d694510e034a
SHA1-Fingerprint: cc78ef3c348938df057b1d1f4f9ab67eae3cb168
Sperrliste: http://crl.sbca.telesec.de/rl/Internal_Business_CA_5.crl

Product/Solution: Shared Business CA

Download Certificate
Deutsche Telekom AG mobile device CA
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2019-04-09 bis 2029-04-09
Seriennummer: 00f7750a89a844a78e7ac0f02a6cf67b
SHA1-Fingerprint: 0b904979272abb87c3521b5a748d83cb7a79fb91
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_mobile_device_CA.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Deutsche Telekom AG virtual logon CA
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2019-03-19 bis 2029-03-19
Seriennummer: 2c92ceb17fdd7b3fa30f2274b6b59781
SHA1-Fingerprint: 922b5d5581b2a0b7f8b7050b0a2f780321c92d60
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_virtual_logon_CA.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Deutsche Telekom AG authentication CA
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2018-06-08 bis 2028-06-08
Seriennummer: 5aae9e1c015134990a06616cce2835
SHA1-Fingerprint: 3d0ae29b922557b6e4d8ee83b85a7cf93b6a41fd
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_authentication_CA.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Deutsche Telekom AG infrastructure CA
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2018-06-08 bis 2028-06-08
Seriennummer: 6597d217369783bf8709b01d6306c8
SHA1-Fingerprint: 5eda75d3d620fa463d0c5720b2f42253cfb62951
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_infrastructure_CA.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Deutsche Telekom AG mobile device CA
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2018-01-18 bis 2028-01-18
Seriennummer: 3d819d06774d41aba1416e78016dbd
SHA1-Fingerprint: 016babf75f5698d096a3e01361d166d920df5f1f
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_mobile_device_CA.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Internal Business CA 3
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 2

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2017-08-03 bis 2029-08-03
Seriennummer: 00b845ac949c739796
SHA1-Fingerprint: eefa1259cad493a3c804a32fac1859b4310ce518
Sperrliste: http://crl.sbca.telesec.de/rl/Internal_Business_CA_3.crl

Product/Solution: Shared Business CA

Download Certificate
Deutsche Telekom Issuing CA 02
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 1

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2016-11-29 bis 2026-11-29
Seriennummer: 56007b1cccc97790
SHA1-Fingerprint: aa12854eeb5fad13c618e0818bcd06983449d3b7
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_Issuing_CA_02.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Deutsche Telekom Issuing CA 02
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 1

SHA1 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2016-07-13 bis 2026-07-13
Seriennummer: 1af4ac43557a5537
SHA1-Fingerprint: 66e6d50980927f224e2cfa92e56dfb82521d7a64
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_Issuing_CA_02.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Deutsche Telekom Issuing CA 03
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 1

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2016-07-13 bis 2026-07-13
Seriennummer: 25f1851fd32a64ed
SHA1-Fingerprint: a48245cd460c9a9eb1485d803d18d02ff7f894a8
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/rl/Deutsche_Telekom_AG_Issuing_CA_03.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate
Internal Business CA 2
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 1

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2014-02-11 bis 2027-11-15
Seriennummer: 47a215a72ec31d31
SHA1-Fingerprint: 6819961dd2591016b7ece0c66f2b0478087f1144
Sperrliste: http://crl.sbca.telesec.de/rl/Internal_Business_CA_2.crl

Product/Solution: Shared Business CA

Download Certificate
Business CA
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 1

SHA1 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2011-11-08 bis 2023-11-08
Seriennummer: 09
SHA1-Fingerprint: 8b521b55f0be1c7950caa5d4af3706a260b63550
Sperrliste: http://crl.sbca.telesec.de/rl/Business_CA.crl

Product/Solution: Shared Business CA

Download Certificate
Deutsche Telekom Issuing CA 03
Issuer: Deutsche Telekom Internal Root CA 1

SHA1 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2010-01-14 bis 2026-01-14
Seriennummer: 07
SHA1-Fingerprint: 97921a0ae247945213164075e1281f38262d1182
Sperrliste: http://cpki.telekom.de/cdp/Deutsche Telekom AG Issuing CA 03.crl

Product/Solution: cPKI

Download Certificate

Intermediate-Zertifikat für De-Mail

T-Systems De-Mail CA 1
Issuer: Deutsche Telekom De-Mail Root CA 1

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2011-09-14 bis 2031-09-14
Seriennummer: 02
SHA1-Fingerprint: 1535172c5bb0ba30da0345b77c0ebfad14ecbdc9

Product/Solution: De-Mail

Download Certificate

Intermediate-Zertifikate unter externer Root

TSYSI.HBA-CA2
Issuer: GEM.RCA2
SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2018-12-03 bis 2026-12-01
Seriennummer: 11
SHA1-Fingerprint: eeec4ee8c314e31bab0756b658ee2cdf6f2d6021
Sperrliste: http://crl.hba.telesec.de/rl/TSYSI.HBA-CA2.crl

Product/Solution: HBA SMC-B

Download Certificate
TSYSI.HBA-CA1
Issuer: GEM.RCA1

SHA256 | RSA | 2048
Gültigkeitszeitraum: 2016-03-17 bis 2024-03-15
Seriennummer: 0a
SHA1-Fingerprint: afc64871527cfa0d10670af41ed0544f0ea0bf88
Sperrliste: http://crl.hba.telesec.de/rl/TSYSI.HBA-CA1.crl

Product/Solution: HBA SMC-B

Download Certificate